ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STEEN ANTIEK

Deel A: Algemeen

Article 1 General

1.1 

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere koopovereenkomst of andere overeenkomst gesloten tussen Steen Antiek, waarvan Steen Antiekgroothandel.com een handelsnaam is, en opdrachtgever, waarvan de levering van zaken deel uitmaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de rechtsbetrekkingen die voorafgaan aan en voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten en op aanvullende en vervolgbestellingen, alsmede op online verkopen, tenzij de specifieke bepalingen van de online verkopen afwijken van het algemene gedeelte, in welk geval de specifieke bepalingen van toepassing zijn.

1.2 

Toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval, als er een tegenstrijdigheid is tussen deze voorwaarden en de door de klant gehanteerde voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden van Steen Antiek.

1.3

Steen Antiek neemt zowel opdrachten aan van partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als van consumenten. Steen Antiek levert alleen producten en materialen. Zowel consumenten als bedrijven kunnen online bestellingen plaatsen op de website van Steen Antiek. De voorwaarden die hier van toepassing zijn, zijn toegevoegd als deel B Online verkoop in aanvulling op deel A Algemeen gedeelte.

Artikel 2 Aanbiedingen/orders

2.1 

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

2.2 

Opdrachten binden Steen Antiek eerst nadat deze schriftelijk door Steen Antiek zijn bevestigd.

Artikel 3 Voorbeelden

3.1 

Als de klant uitdrukkelijk verzoekt om toezending van monsters, moeten deze altijd worden betaald, inclusief eventuele verzendkosten. 

3.2 

Monsters moeten ook worden betaald als het monster en/of voorbeeld betrekking heeft op een vervolgopdracht, ongeacht of deze wordt uitgevoerd. 

3.3 

Het voorgaande is van toepassing tenzij anders overeengekomen in een Overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen

4.1  

Alle door Steen Antiek gehanteerde prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 

Facturering vindt plaats tegen de in de overeenkomst vermelde prijzen.

4.3 

Indien de prijzen van bepaalde producten en/of bewerkingen niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd, vinden leveringen en verdere bewerkingen plaats op basis van nacalculatie.

4.4 

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

Artikel 5 Prijsverhogingen

5.1

Steen Antiek is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren zaken te verhogen indien na prijsopgave dan wel na het sluiten van de overeenkomst de kosten van grondstoffen, hulpstoffen en valutakoersen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.

5.2 

Indien een verhoging van kostprijsbepalende factoren plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst en de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de verhoging nog niet is voltooid, mag Steen Antiek ook deze kosten doorberekenen. Steen Antiek kan deze kosten ook doorberekenen aan de klant.

5.3

De in dit artikel bedoelde prijsverhoging dient gelijktijdig met de betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn te worden voldaan.

Artikel 6 Levering/leveringstermijnen

6.1 

De kosten van de levering van de goederen zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

6.2 

Het afleveradres moet redelijkerwijs bereikbaar zijn voor de vervoermiddelen die over het algemeen gebruikelijk zijn voor leveringen. De klant moet zorgen voor voldoende laad- en losfaciliteiten op het afleveradres. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvracht stelt de klant kosteloos voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen ter beschikking. Opdrachtgever zal al het mogelijke doen om de wachttijd tussen het moment van melding van aankomst op het afleveradres en het moment waarop met het lossen van de te leveren goederen kan worden begonnen, tot een minimum te beperken.

6.3 

De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn brengt Steen Antiek niet in verzuim. De klant heeft in dat geval echter het recht om levering binnen een redelijke termijn te eisen. 

6.4 

Steen Antiek is te allen tijde gerechtigd de zaken onder rembours te leveren dan wel vooruitbetaling of zekerheid in de door haar gewenste vorm te ontvangen.

6.5 

Retourzendingen zijn alleen toegestaan indien Steen Antiek hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. De kosten van retourzendingen zijn altijd voor rekening van de klant.

6.6 

Steen Antiek is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.7 

De opdrachtgever dient Steen Antiek volledig en juist te informeren over (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden. Indien blijkt dat de gegevens onvolledig of onjuist waren en daardoor extra kosten voor Steen Antiek ontstaan, dan worden deze kosten door Steen Antiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7 Risico 

7.1 

Het risico van de producten gaat over op de afnemer vanaf het moment dat Steen Antiek deze ter beschikking stelt aan de afnemer.

7.2 

De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2.

7.3 

Het risico van beschadiging en verlies van de geleverde producten en de schade die daaruit voortvloeit, gaat onmiddellijk bij de levering over op de klant. 

Artikel 8 Betalingen

8.1

Tenzij anders overeengekomen dienen de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum door Steen Antiek te zijn ontvangen op een door Steen Antiek aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. Betalingsvoorwaarden voor online aankopen worden besproken in Deel B Online verkoop.

8.2 

Alle betalingen door de Klant moeten zonder aftrek of schuldvergelijking worden gedaan.

De klant heeft geen recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen of op schadevergoeding.

8.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij onmiddellijk in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. 

Vanaf dat moment is de opdrachtgever ook rente verschuldigd aan Steen Antiek. De rente is 12% per jaar, maar zal gelijk zijn aan de wettelijke commerciële rente als deze hoger is. Bij het berekenen van rente wordt een deel van een maand als een volledige maand beschouwd.

8.4 

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) faillissement, van (aanvrage van) surséance van betaling, van beslaglegging op het vermogen of de vorderingen van de opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen van Steen Antiek op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.5 

Steen Antiek is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, zekerheid voor de betaling van de opdrachtgever te verlangen. De klant is onmiddellijk in verzuim als hij niet binnen de gestelde termijn aan deze eis voldoet. Steen Antiek heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever te verhalen.

8.6 

Indien de cliënt één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. Buitengerechtelijke kosten omvatten tevens de BTW die niet voor verrekening in aanmerking komt.

8.7 

Indien Steen Antiek hogere kosten heeft gemaakt of andere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 

Steen Antiek behoudt zich de eigendom van de krachtens de overeenkomst aan de opdrachtgever geleverde zaken voor totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever zijn voldaan.

9.2 

De opdrachtgever verplicht zich ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken geen vervreemdingshandelingen te verrichten, zoals het verpanden of anderszins opslaan of aan derden afgeven, behoudens voor zover de opdrachtgever op dat moment aan zijn verplichtingen jegens Steen Antiek heeft voldaan.

9.3 

Indien de afnemer handelt in strijd met de in lid 2 genoemde verplichtingen is Steen Antiek gerechtigd alle door Steen Antiek geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De opdrachtgever is verplicht Steen Antiek hierbij alle medewerking te verlenen, in het bijzonder door Steen Antiek en/of door haar aangewezen personen toegang te verlenen tot het bedrijf of andere ruimten waarvan de opdrachtgever gebruik maakt.

9.4 

Alle door Steen Antiek geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Steen Antiek totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Steen Antiek gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

9.5

 In geval van beslag, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling of indien derden rechten willen vestigen of gevestigd hebben op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten.

de beslagleggende deurwaarder, de curator, de bewindvoerder of de betrokken derde onverwijld te wijzen op de (eigendoms)rechten van Steen Antiek en zal Steen Antiek hiervan onverwijld in kennis stellen.

9.6 

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten ten gunste van Steen Antiek te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle gebruikelijke risico’s, zoals (water)schade, brand, ontploffing en diefstal. De polis van deze verzekering zal op eerste verzoek van de opdrachtgever aan Steen Antiek ter inzage worden gegeven.

Artikel 10 Inspectie en klachten

10.1 

De klant is verplicht om de producten zorgvuldig te (laten) onderzoeken op het moment van levering. Daarbij moet de klant nagaan of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenkomen met wat was afgesproken.

10.2 

De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk bij Steen Antiek heeft gereclameerd.

10.3 

Indien tijdig wordt gereclameerd op grond van het vorige lid, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. De klant heeft geen recht op verrekening. Wenst opdrachtgever gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van Steen Antiek en op de wijze zoals door laatstgenoemde aangegeven. De producten blijven dan voor risico van de klant.

10.4 

De klant is verplicht om maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken.

10.5 

De klant is verplicht om maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. De opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarbij geen inspectie van de klacht door Steen Antiek kan plaatsvinden.

Artikel 11 waarborg

11.1 

Aanspraken uit hoofde van de garantie bestaan slechts indien de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Steen Antiek (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig is nagekomen. 

11.2 

Indien een product binnen de garantietermijn niet meer naar behoren functioneert, heeft Steen Antiek de keuze hetzij kosteloos een nieuw product te leveren tegen terugzending van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten terug te nemen tegen creditering van de aan de afnemer gefactureerde bedragen voor de ondeugdelijk gebleken producten. Door voldoening aan één van deze prestaties is Steen Antiek volledig gekweten van haar garantieverplichtingen en is zij niet gehouden tot verdere (schade)vergoeding.

11.3 

Indien de opdrachtgever een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde product verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door Steen Antiek verstrekte garantie nimmer verder gaat dan de omvang van deze garantie. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent. 

11.4 

Bij aankoop van vintage/antieke producten zijn bovenstaande artikelen 11.1 tot en met 11.3 niet van toepassing met betrekking tot de garantie. Deze producten worden verkocht “zoals ze zijn”. De opdrachtgever heeft de gelegenheid gehad de producten ter plaatse bij Steen Antiek of middels door Steen Antiek ter beschikking gesteld beeldmateriaal te inspecteren en is op basis daarvan de koopovereenkomst aangegaan.

11.5

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de vervanging van producten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 

De aansprakelijkheid van Steen Antiek is beperkt tot de door de opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Steen Antiek toerekenbare tekortkoming. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Steen Antiek hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Steen Antiek wordt uitgekeerd.

12.2 

Indien het voor Steen Antiek bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering af te sluiten, is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Steen Antiek voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening heeft gebracht.

12.3 

Steen Antiek is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, milieuschade, gederfde winst, teleurgestelde verwachtingen, (andere) immateriële schade en schade aan rechten van derden, waaronder industriële en intellectuele eigendomsrechten. Indien nodig moet de klant een verzekering afsluiten om dergelijke schade te dekken.

12.4 

De opdrachtgever vrijwaart Steen Antiek tegen alle aanspraken van derden die verband houden met (het gebruik van) de producten.

12.5 

De opdrachtgever vrijwaart Steen Antiek voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Steen Antiek geleverde producten en/of materialen.

12.6 

Steen Antiek is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen. De gebruiker moet zelf controleren of, en is verantwoordelijk voor, de producten geschikt zijn voor de toepassing die hij/zij voor ogen heeft. Steen Antiek is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (telefonisch) gegeven adviezen, aanbevelingen, berekeningen of andere opgaven met betrekking tot zaken.

Artikel 13 Overmacht

13.1 

Indien Steen Antiek door overmacht niet aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is Steen Antiek, zonder daardoor in verzuim te komen, gerechtigd de levering van de zaken op te schorten totdat de overmachtssituatie een einde heeft genomen.

13.2 

Indien de overmacht langer dan een maand duurt, hebben zowel Steen Antiek als de opdrachtgever het recht om, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.

13.3 

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, revolutie, oproer, brand, weersomstandigheden, overstroming, transportbelemmeringen, ziekte, pandemieën, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoermaatregelen, slechte oogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie van toeleveranciers van wie Steen Antiek deze betrekt daaronder begrepen, werkstaking, defecten aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van Steen Antiek.

13.4 

Als overmacht wordt tevens beschouwd elke van de wil van Steen Antiek onafhankelijke omstandigheid, ongeacht of die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanmerkelijk bezwaarlijker of kostbaarder maakt.

13.5 

Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden die aan het personeel van Steen Antiek zijn toe te rekenen.

Artikel 14 Ontbinding en beëindiging

14.1

Steen Antiek is gerechtigd, zonder dat Opdrachtgever terzake enige schadevergoeding is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere tussen partijen lopende overeenkomsten eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het geleverde zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, indien 

A.de klant een betalingsachterstand heeft ten aanzien van de koopprijs of enig ander aan Steen Antiek verschuldigd bedrag. 

B. hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

14.2 

In geval van beëindiging van de overeenkomst op de in het vorige lid genoemde gronden, is elke vordering die Steen Antiek op de opdrachtgever mocht hebben ineens en dadelijk en in haar geheel opeisbaar.

14.3 

In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever is Steen Antiek gerechtigd, zonder dat de opdrachtgever terzake enige schadevergoeding is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere tussen partijen lopende overeenkomsten voor het niet uitgevoerde gedeelte zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.

14.4 

De bepalingen van dit artikel laten het recht van de opzeggende partij op volledige vergoeding van de door haar geleden schade onverlet. 

14.5 

Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van Steen Antiek en deze daarmee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. In dat geval heeft Steen Antiek recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 15 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en uitlegging van bepalingen

15.1

 Op deze algemene voorwaarden en op alle door Steen Antiek gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Steen Antiek en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

 

15.2 

Het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

15.2 

Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.3 

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is altijd leidend bij de interpretatie van de inhoud en reikwijdte ervan.

DEEL B ONLINE VERKOOP

Artikel 1 Het aanbod en de informatie op de website: www. Antiekgroothandel.com

1.1 

De inhoud van deel B is een aanvulling op deel A Algemeen en vice versa, maar is specifiek bedoeld voor online verkoop. 

1.2

Alle aanbiedingen van Steen Antiek op de website zijn vrijblijvend. Steen Antiek behoudt zich het recht voor het aanbod te wijzigen of aan te passen.

1.3

Steen Antiek spant zich in voor een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten in haar aanbod en op de Website. De informatie op de Website zoals – maar niet beperkt tot – prijzen, afbeeldingen, adviezen, (technische) tekeningen, (product)films en maten en gewichten van Producten wordt slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De Koper kan hier geen rechten aan ontlenen.

1.4

Alle Producten op de website worden geleverd zonder accessoires, hoe ook genaamd, tenzij anders vermeld.

1.5

Drukfouten, typefouten of kennelijke vergissingen in een aanbod of in de informatie op de Website binden Steen Antiek niet.

1.6

Steen Antiek kan niet garanderen dat de op de Website getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleur van het Product. 

Artikel 2 De overeenkomst

2.1 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van Steen Antiek op de Website en het voldoen aan de daarbij gestelde (betalings)voorwaarden.

2.2

Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Producten en onderdelen.

Artikel 3 Levertijd

3.1

De levertijd wordt bij benadering aangegeven.

3.2

De levertijd gaat in op het moment dat de Overeenkomst is gesloten en de overeengekomen betaling is verricht.

3.3

Steen Antiek zal zich inspannen om de levertijden na te komen. Steen Antiek is echter niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen voor Afnemer van overschrijding van levertijden, tenzij deze aansprakelijkheid door Steen Antiek wordt aanvaard of Steen Antiek tekort is geschoten in haar door Afnemer te bewijzen inspanningsverplichting.

3.4

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 Levering en risico-overgang

4.1 

Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Steen Antiek kenbaar heeft gemaakt op het bestelformulier op de website.

4.2 

Goederen zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering, of vanaf het moment dat de goederen ter levering worden aangeboden maar zonder wettige reden niet door de Koper worden afgenomen. In het laatste geval kan Steen Antiek aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag.

4.3

De prijzen op de website zijn inclusief btw. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5 Retourzendingen en herroepingsrecht

5.1

Steen Antiek accepteert geen retourzendingen, tenzij een Consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Een Consument heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de Consument bestelde Producten via de website zonder opgaaf van redenen kan retourneren. Dit herroepingsrecht voor een consument is uitgesloten als er sprake is van schade die door de consument is veroorzaakt.

5.2

De kosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de koper.

5.3 

De bepalingen van dit artikel laten eventuele aanspraken op basis van afgegeven (fabrieks)garanties of non-conformiteit onverlet.

Artikel 6 Betaling en prijs

6.1 

Tenzij anders overeengekomen, dient de Koper de volledige koopprijs vooraf te voldoen op de bankrekening van V.o.F. Steen Antiek te Almelo.

6.2

Alle prijzen op de Website zijn exclusief omzetbelasting, eventuele verwijderingsbijdrage en verzendkosten, tenzij anders aangegeven op de Website.

6.3

Steen Antiek is niet gebonden aan druk- en zetfouten of kennelijke vergissingen in prijzen. In een dergelijk geval is Steen Antiek niet verplicht het Product tegen de onjuiste prijs te leveren.

6.4

Afnemer heeft de plicht Steen Antiek onverwijld te wijzen op onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

6.5

Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds gesloten overeenkomst hebben een wijziging van de overeengekomen prijs tot gevolg, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7 Conformiteit en garantie

7.1 

Steen Antiek staat er voor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en dat de kwaliteit van de Producten voldoet aan de (wettelijke) voorschriften en kwaliteitseisen die op de datum van het aanbod voor de betreffende Producten en/of materialen gelden.

7.2 

Steen Antiek staat niet in voor de uiteindelijke geschiktheid van Producten voor individuele toepassing door Afnemer of voor door Steen Antiek op de Website of in het aanbod gegeven adviezen met betrekking tot de toepassing of het gebruik van Producten.

7.3 

De fabrieksgarantie wordt gegeven op nieuwe producten zoals vermeld op de Website van Steen Antiek of in haar offerte.

7.4

Een aanspraak uit hoofde van garantie of non-conformiteit vervalt indien Afnemer niet binnen een redelijke termijn na ontdekking van de tekortkoming of het gebrek Steen Antiek daarvan in kennis heeft gesteld. Deze redelijke termijn is twee weken voor een consument en één week voor een zakelijke koper. Elke claim vervalt in elk geval twee maanden na levering van het Product.

7.5

De Koper moet de Producten bij ontvangst controleren op zichtbare gebreken en tekortkomingen.

7.6

Het recht op reclamatie vervalt als de Producten zijn verwerkt, herverpakt of als de oorspronkelijke staat van de goederen op een andere manier is gewijzigd.

7.7

Een garantieclaim of niet-conformiteit is uitgesloten voor defecten zoals, of als gevolg van:

a) Defecten die ontdekt hadden kunnen worden op het moment van levering;

b) verwering en/of normale slijtage;

c) Abnormaal gebruik, onjuist gebruik of onvoldoende (tijdig) onderhoud;

d) Installatie, assemblage, wijziging, reparatie of toevoegingen door of namens de Koper;

e) Onvoorziene, tijdelijke of permanente schadelijke invloed(en) van het milieu;

f) schade en/of gebreken veroorzaakt tijdens of na levering door invloeden van buitenaf

g) Brand, inbraak, oorlogshandelingen of atoomrampen.

7.8

De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd door herlevering, vervanging of reparatie van een Product. Zelfs als de Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1

In geval van aansprakelijkheid van Steen Antiek is Steen Antiek nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering.

8.2

Steen Antiek is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade geleden door Afnemer als gevolg van overschrijding van de levertijd of schade geleden door derden aan wie Producten zijn doorgegeven of derden met wie Afnemer een overeenkomst heeft gesloten.

8.3

Afnemer vrijwaart Steen Antiek voor alle aanspraken van derden in verband met door Steen Antiek geleverde Producten, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of het moment waarop die schade is ontstaan.

Zoeken

Transport en Internationaal transport