Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Steen Antiek Hierna verwijzen wij naar onszelf als “wij”.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. als u uw rechten wilt uitoefenen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via telefoon: +31-546-455911 of e-mail: info@antiekgroothandel.com.Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en betrachten daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden ons uiteraard aan de regels die voortvloeien uit de AVG.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Facturatie

Als u ons een opdracht geeft, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het versturen van facturen en het verwerken van betalingen voor de door ons geleverde diensten. Dit zijn naast uw contactgegevens ook uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch, verwerken wij de door u verstrekte gegevens. Het gaat dan om de door u verstrekte contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse van websitebezoekers

Tot slot verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst wanneer u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Deze dat blijft een geheim

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere documenten waarop de persoonsgegevens van partijen staan vermeld, tot zeven jaar na afloop van het boekjaar, om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Uw gegevens kunnen voorkomen in e-mails die wij versturen of ontvangen, en worden dus opgeslagen (en verwerkt) door onze ICT provider. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde gegevens te verstrekken.

Website bezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden tot twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen voorkomen in e-mails die wij versturen of ontvangen, en worden dus opgeslagen (en verwerkt) door onze ICT provider. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Wij eisen ook van onze IT-provider dat hij soortgelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft.

Wat zijn uw rechten?

U hebt de volgende rechten:

  • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (“recht op vergetelheid”).
  • Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te verkrijgen en om deze gegevens aan een andere persoon over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u ze kunt uitoefenen, zie de artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevensbescherming

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of telefoonnummer dat aan het begin van de privacyverklaring staat vermeld.

Wijzigingen

Soms kan er iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of in de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij substantiële wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging

Transport en Internationaal transport